Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Polityka na Węgrzech - informacje ogólne

1. Ustrój polityczny Węgier
2. Węgry w niektórych organizacjach i inicjatywach międzynarodowych

 


 

USTRÓJ POLITYCZNY WĘGIER

Oficjalna nazwa: Republika Węgierska (Magyar Köztársaság)

Uchwalenie Konstytucji : 20 sierpnia 1949, wprowadzenie poprawek w duchu demokracji i praw podstawowych i rządów prawa: 29 października 1989

Głowa państwa: Prezydent: od 6.08.2010 Pál Schmitt

Informacje:
- wybierany na 5-letnią kadencję przez parlament (Zgromadzenie Narodowe), jedna osoba może być prezydentem nie więcej niż dwukrotnie
- reprezentuje państwo na zewnątrz
- jest głównodowodzącym sił zbrojnych
- proponuje osobę na stanowisko premiera (wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe)
- posiada prawo veta wobec ustaw parlamentu
- posiada inicjatywę ustawodawczą i inicjatywę zwoływania referendum
- ustala datę wyborów
Za kontrasygnatą premiera:
- zawiera umowy międzynarodowe
- mianuje i odwołuje Dyrektora Narodowego Banku Węgier
- przyznaje odznaczenia psńtwowe, dysponuje prawem łaski

Władza ustawodawcza: Zgromadzenie Narodowe (386 posłów, ostatnie wybory: 28.04.2010)

Informacje:
- wybierane na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych
- uchwala większość ustaw większością zwykłą (głosy ponad połowy obecnych posłów, kworum: ponad połowa (193) posłów)
- może zmienić Konstytucję większością co najmniej dwóch trzecich wszystkich posłów (co najmniej 258 głosów)
- wybiera premiera rządu i przegłosowuje program rządu zwykłą większością
- przegłosowuje wotum nieufności wobec premiera i rządu większością bezwzlędną (większością wszystkich posłów - co najmniej 194 głosy)

Władza sądownicza: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy powszechne

Trybunał Konstytucyjny: 11 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Narodowe większością dwóch trzecich głosów

 


 

WĘGRY W NIEKTÓRYCH ORGANIZACJACH I INICJATYWACH MIĘDZYNARODOWYCH

Unia Europejska: od 1 maja 2004

Organizacja Narodów Zjednoczonych: od 14 grudnia 1955

NATO: od 12 marca 1999

Rada Europy: od 6 listopada 1990

OECD: od 7 maja 1996

GATT/WTO: od 9 września 1973 / 1 stycznia 1995

MFW: od 6 maja 1982

Grupa Wyszehradzka: od 15 lutego 1991

Zdjęcie na dziś

Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com
Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • jeden z najsłynniejszych w historii fałszerzy obrazów, Elmyr de Hory (właśc. Elmér Hoffmann, 1905-1974) pochodził z Węgier?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...